Årsmøtet i Midtre Syndin Hytteeierforening 2022

Årsmøtet i Midtre Syndin Hytteeierforening 2022

Publisert av Ole Johan Stokstad den 01.12.22.

Årsmøtet ble avholdt 21. juli på Syndinstøga. Styret ble presentert. Innkalling ble godkjent. Styrets formann, Ole Johan Stokstad, ble valgt til møteleder. Styrets sekretær, Tone Kristiansen, ble valgt som referent. Jan Midthus og Cille Jacobsen ble valgt til å signere protokollen.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet viser et overskudd på 14.000,- kroner. Foreningen har hatt gode inntekter på salg av annonser i Syndinposten. Budsjett ble gjennomgått og tatt til orientering. Styret har budsjettert med litt høyere inntekter og utgifter enn i 2021.

 

Valg: Tone Kristiansen og Odd Einar Reseland ble gjenvalgt for 2 år. Jan Midthus ble gjenvalgt for ett år. Styret ønsker nye medlemmer til styret, og vil gå igjennom medlemslistene for å finne kandidater som kan være aktuelle til Styret. Er du interessert i å være med i styret i MSH, kan du sende en e-post til Ole Johan Stokstad,  ojs@lifi.no. Han vil videreformidle kandidater til valgkomitéen.

 

Revisor Hege Gry Solheim har revidert og godkjent regnskapet. Hun ble gjenvalgt som revisor. Hege Gry Solheim og Ole Johan Eilertsen ble gjenvalgt til valgkomite.

 

Andre tema på årsmøtet:

Årsmøtet oppfordret styret til å jobbe videre mot bygging på myr. Dette tar styret til etterretning.

 

Årsmøtet takket Styret for å ha bidratt til å få ordføreren til å komme og snakke om VA-anlegg.

 

Informasjon om at Pyttingvegen blir brukt til gjennomkjøring fordi den nå er på Google Maps. Denne veien er ikke laget for dette og styret ble oppfordret til å få satt opp et skilt om at det ikke er gjennomkjøring i Pyttingvegen.

 

Mikael Fønhus orienterte om ryddedugnad mot gjengroing i fjellet. Se egen sak om dugnader et annet sted i Syndinposten.

 

Informasjon om prosjekt geiter på Syndin. Økonomien i prosjektet er viktig, og det er en forutsetning at man får finansiering. Det er mulig å få støtte fra foreninger, og kanskje også fra kommunen. Geitene blir styrt av GPS klaver som hindrer geitene i å gå inn på områder de ikke skal være.

 

Jan Midthus orienterte om det nye elektroniske medlemskortet. Last ned appen Gnist. Logg inn med samme e-post som du bruker som medlem. Medlemskortet gir gode rabatter i utvalgte butikker. Som medlem får du bl.a. 10% rabatt på Kvismo / Monter.

Årsmøtet ønsker årlige møter med ordfører i Vestre Slidre kommune. Styret vil snakke med VSH om dette.

 

Oppfordring fra årsmøtet om å videreformidle mer informasjon til medlemmene om VA-planer i kommunen. Dette kan bidra til å rekruttere medlemmer til MSH. Styret vil følge opp dette.

 

Styret oppfordres til å snakke med Veilaget om fartsgrenser igjen. De svarte skiltene respekteres ikke. Kan vi bytte til røde? Styret vil ta opp dette med Veilaget. Se egen sak om veilaget.

 

Det ble foreslått å bygge en ny «ski-bro» ved Pyttingen, ved siden av broa som er der nå. Dette vil bidra til et mer sammenhengende løypenett, ved at løypemaskinen kan krysse over.

 

Det ble reist spørsmål fra årsmøtet om styret i MSH sender oppfordring til nye hytteeiere om å bli medlem. Pr. nå gjør vi ikke det, men medlemmene oppfordres til å fortelle om foreningen til nye hyttenaboer. Syndinposten legges ut på Syndinstøga. Dette kan bidra til å verve nye medlemmer.