Vedtekter

MIDTRE SYNDIN HYTTEEIERFORENING
Vedtekter vedtatt på årsmøtet 11.04.2006
Sist revidert på årsmøte 25.03.2016


1. Foreningens område omfatter Kviensyndin i Vang kommune til Ristestøl inklusive hytteområdet på Pyttingen på nordvestre side av Midtre Syndinvann.

2. Foreningens formål er å verne om medlemmenes rettigheter og interesser. Foreningen er upolitisk. Den skal søke å opprettholde god kontakt med grunneierlaget, Fjellstyret og kommunale organer, og søke representasjon i offentlige fora hvor saker av interesse for foreningens medlemmer behandles.

3. Hytteeiere i ovennevnte område har rett til medlemskap. Innmelding skjer til styret. Medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

4. Foreningen ledes av et styre på 4-6 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år av gangen, dog alltid slik at 2 medlemmer av styret velges hvert år av hensyn til kontinuiteten. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmer utover kontingenten. Styret tar opp til behandling saker som er hjemlet i foreningens formålsparagraf eller som reises av medlemmer.

5. Årsmøtet holdes i Påsken og kunngjøring, regnskap og styrets beretning bekjentgjøres på hensiktsmessig måte. Årsmøtet ledes av et styremedlem.

6. Årsmøtet behandler:
    A. Styrets beretning
    B. Årsregnskap med revisors beretning.
    C. Valg av styremedlemmer
    D. Valg av revisor
    E. Fastsettelse av kontingent
    F. Eventuelt
Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de frammøtte medlemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. Protokollen vil bli kunngjort ved oppslag.

7. Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner det nødvendig.

8. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av avgitte stemmer.

9. Oppløsning av hytteeierforeningen kan kun behandles på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.