MIDTRE SYNDIN HYTTEEIERFORENING

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 11.04.2006

Sist revidert på årsmøte 23.07.2020

 1. Midtre Syndin Hytteeierforening er en forening for hytteeiere ved Midtre og Nordre Syndin, i kommunene Vestre Slidre og Vang. Foreningens område sammenfaller med de hytter som sokner til Stølsvegen Høyme Syndin Strø.

 2. Foreningens formål er å verne om medlemmenes rettigheter og interesser. Foreningen er upolitisk. Den skal søke å opprettholde god kontakt med grunneierlaget, Fjellstyret og kommunale organer, og søke representasjon i offentlige fora hvor saker av interesse for foreningens medlemmer behandles.

 3. Hytteeiere i ovennevnte område har rett til medlemskap. Innmelding skjer til styret. Medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 4. Foreningen ledes av et styre på 4-6 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år av gangen, dog alltid slik at 2 medlemmer av styret velges hvert år av hensyn til kontinuiteten. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmer utover kontingenten. Styret tar opp til behandling saker som er hjemlet i foreningens formålsparagraf eller som reises av medlemmer.

 5. Styret innkaller til ordinært årsmøte en gang i året. Dato for årsmøte skal bekjentgjøres så tidlig som mulig, og innkallingen skal sendes seinest 6 uker før årsmøte. Årsmøte skal avholdes på Syndin og legges til en tid det er naturlig for hytteeiere å være på Syndin.

 6. Årsmøtet behandler:
  1. Styrets beretning
  2. Årsregnskap med revisors beretning.
  3. Valg av styremedlemmer
  4. Valg av revisor
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Innkomne saker

    

  Årsmøtet kan kun behandle de poster som fremkommer av innkallingen, og saker som er meldt innen fastsatt frist. Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de frammøtte medlemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

  Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet.

 7. Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner det nødvendig.

 8. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av avgitte stemmer.

 9. Oppløsning av hytteeierforeningen kan kun behandles på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.