Møte med ordfører og kommunedirektør sommeren 2022

Møte med ordfører og kommunedirektør sommeren 2022

Publisert av Tone Irene Kristiansen den 01.12.22.

I årsmøtene til hytteeierforeningen har styret blitt oppfordret til å arrangere møte med ordføreren.  21. juli i år ble det avholdt et åpent møte med ordfører Haldor Ødegaard og kommunedirektør Rolf Stalenget i Vestre Slidre kommune. Møtet kom i stand gjennom Vestre Slidre hytteforening som vår forening er medlem av. Møtet ble holdt på Syndinstøga. Fikk du ikke vært på møtet, får du et lite sammendrag av saker som ble diskutert og informert om her:

Kommuneplanens arealdel er vedtatt av kommunestyret. Dette er en plan for hva områder kan brukes til. Planen gjelder tiltak der det ikke er reguleringsplan eller reguleringsplankrav og omfatter blant annet planer for tilbygg, nybygg, farger på hytter osv. Selve planen ligger på Vestre Slidre kommunes nettsider og kan leses der, med tilhørende kart. Se www.vestre-slidre.kommune.no

Fjellgrense. I kommuneplanens arealdel kan du også lese om fjellgrensen som er satt til 1030 moh. Fjellgrensen er en foreløpig grense som gjelder fram til 2030, like lenge som kommuneplanen. Det skal ikke være lov å bygge nye hytter, eller legge ut nye hyttefelt over fjellgrensen.  På nettsiden til Vestre Slidre kommunes kan du se hvor fjellgrensen går og hvilke områder den omfatter. Det er kommunen som «eier» fjellgrensen. Den er altså ikke statlig regulert slik som marka grensen i Oslo. Kommunen kan oppheve eller justere grensen når en ny arealplan skal vedtas i 2030.

Om bygging på myr: Ordfører Haldor Ødegård forteller at det er forskjell på dyp myr og grunn myr. En grunn myr har ikke like stor verdi som en dyp myr. En grunn myr kan derfor bygges ut, ifølge ordføreren. Bevaring av myr står i arealplanen. Ordføreren mener kommunen har en god plan for dette. De er bevisst på dette med myr når de jobber med arealplanen. Et eksempel han nevnte, er myra ved Sandodden. Dette er en grunn myr. Derfor har kommunen godkjent 4 tomter her.

Om tomter i arealplanen: Flere tomter er tatt ut fra den gamle arealplanen. Den nye planen gjelder til det kommer en ny.  Pr. nå er det 1500-2000 tomter ledige. At en tomt er regulert betyr ikke at den blir solgt. Vestre Slidre kommune har vedtatt å verne området i statsallmenningen for utbygging. Da blir det litt mer fortetting i området på Støga-siden av Midtre Syndin. Kommunen er opptatt av økonomi i forbindelse med hytteområder, og det vil fortsatt være en viss regulering når det gjelder størrelse på hytter som skal bygges.

Det grønne skiftet: Det kom spørsmål fra salen: Ville det ikke være en ide å bruke miljø som et godt markedsmessig argument når det gjelder framtidig utbygging? Ordføreren sa at det må være opp til dem som kjøper tomter om de vil kjøpe tomt på myr eller ikke. Det er markedet som bestemmer dette, og kjøpere må være bevisst på det grønne skiftet når de kjøper.

 

Om båndtvang og beitedyr: Ordfører Haldor Ødegård minnet om utvidet båndtvang i Vestre Slidre kommune fram til 9.10. hvert år. Det er viktig at de som har hund husker på dette så ikke beitedyr blir angrepet. Det er også båndtvang i skiløypa.

Husk også å vise hensyn når dere møter kyr, særlig ammekyr med kalv. Dyra kan gå til angrep på folk, og dette kan føre til at folk blir skadet. Å ta hensyn til dyr gjelder også syklister. Flere sykler veldig fort forbi, og dette forvirrer kyrne. Noen kyr og sauer blir redde av folk som farer forbi.

Beitedyr har et merke i øret som sier noe om hvem som eier dem. Ser du skadde dyr i fjellet, kan du ringe beitelaget. Oppgi farge og nummer på merket dyre har i øret, og hvor dyret befinner seg. Da vil noen fra beitelaget komme og se til dyret. Det står oppslag rundt omkring, bl.a. på tavlen nede ved Pyttingen, med telefonnummer til den som har ansvaret (Oppsyn + telefonnr.) Det er også mulig å ringe landbruksavdelingen i Vestre Slidre kommune.

Turvei langs Midtre Syndin: Kommunen har satt i gang bygging av en turvei langs Midtre Syndin. Turveien skal gå fra Sandodden til Pyttingen. Turveien er nå halvveis ferdig, og det er en foreløpig stans i opparbeidelsen av veien på grunn av økonomi i kommunen. Sår i landskapet der turveien legges vil gro igjen etter hvert. Kommunen har registrert at det er delte meninger om turveien langs Midtre Syndin. Et forslag fra salen var å ta noe av eiendomsskatten til å fullføre turveien.

Trafikk: Folk bør være mye flinkere til å senke farten når de kjører langs veien. Kommunen kan ikke regulere fartsgrenser, men hytteeierforeninger kan få laget svarte skilt. Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) orienterte om at MSH og veilaget Høyme-Strø allerede har satt opp slike svarte skilt i nærområdet. Fartsgrense er satt til 60 km/t fra bommen og opp til Syndinstøga, og 40 km/t fra Støga og innover fjellet til Strø og mot Lo støl.

Vann og avløp i retning Syndin: Kommunedirektøren orienterte om dette. Kommunen har fått pålegg fra Statsforvalteren å gjøre noe med vann og avløp (VA) og forurensing. Det er et problem på Vaset å få renset vann og avløp når «alle dusjer samtidig», f. eks i påsken. De må løse disse problemene på Vaset før de kan gå videre å koble på flere hytter på Syndin.

Kommunen skal lage en ny hovedplan for VA innen juni 2023. Planen vil beskrive løsninger for Vaset og løsninger for VA videre hit til Syndin. Tanken er at det skal bygges en ledning fra Vaset til Syndin som kan ta med seg avløpsavfall til renseanlegget på Vaset. Dette krever store naturinngrep, men det kan også finnes andre løsninger.

Kostnader er et spørsmål når det gjelder VA. Skal ledningen bygges nå, vil dette bli kostbart og gi store kostnader for den enkelte når man kobler seg på. Et spørsmål er om kommunen skal la de områdene som er klargjort for utbygging få koble seg på først. Dette må avklares i den nye hovedplanen som altså skal være klar i juni 2023.

Kommunen kan pålegge alle hytter å knytte seg til VA. De må også se på spredte avløp. Foreløpig er det bare tenkt avløp, ikke vann. Flere hytteeiere har investert store summer i private vann og avløpsanlegg, og folk må da være klar over at det kan komme et pålegg fra kommunen om å knytte seg på det offentlige anlegget. Alle som ha bygget eget anlegg etter 1985 har en klausul om at de MÅ knytte seg på offentlig anlegg når det kommer.

Tidshorisont for gjennomføring er usikkert. Hovedplanen skal være ferdig i juni 2023, og kommunedirektøren kan ikke si noe om tidsperspektiv utover dette.

Mobilmast på Sonjavarden: Kommunen ønsker å styrke mobildekningen i området også av sikkerhetshensyn / beredskapshensyn.  Det er et tveegget sverd med master i attraktive tur- og hytteområder. Telenor har et krav på seg til å tilby plass til andre aktører på sine master. Et slikt krav har ikke andre teleselskaper.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen kan pålegge de som bygger mastene at også andre teleselskaper kan koble seg til på samme mast, f. eks på Telia-masten ved Gilen. Masten ved Gilen dekkes av Ice og Telia. Vestre Slidre Hytteforening sa at det er vedtatt at andre kan koble seg på masta på Gilen, men Telia har 5 års enerett til masten på Gilen før andre får koble seg på. Begynner kommunen å rote i dette, kommer man fort inn i konkurranseproblematikk. Når det gjelder plassering av en ny mast ved Sonjavarden, er det et poeng å plassere en mast der det gir best dekning for flest mulig. Masten ved Sonjavarden er ikke tenkt at skal dekke heimsida. Den skal dekke blindsonene ned mot vannet som ikke dekkes av Gilen-masta.

Store rekrutteringsbehov – mangel på arbeidskraft i kommunen: Vestre Slidre kommune har mange ledige jobber. De trenger spesielt folk innen helse- og omsorg, teknisk, byggesak, oppmåling VA-ingeniør, men også innen andre felt. Er du kvalifisert, send gjerne en åpen søknad til kommunen. De ønsker også søknader fra voksne folk med erfaring, og kommunen er villig til å gå i dialog om å kunne bo lengre perioder på hytta hvis man jobber i kommunen.

Om gjerder: I fjellet MÅ permanente gjerder være av tre. Du kan ikke ha strømgjerde hvis det ikke står på og har daglig kontinuerlig tilsyn. Man må søke kommunen om å sette opp gjerde.

Veilaget og kommunen: Det ble reist spørsmål om betaling av bomavgift og sommerkort. Kommunen sier dette er privatrettslig. Veilaget må sende inn forslag til nye priser til kommunen. Og kommunen må godkjenne. Kommunen kan bare gripe inn dersom avgiftene blir uforholdsmessig høye i forhold til det som tilbys.

Om Vestre Slidre Hytteforening (VSH): Presentasjon av VSH. Stiftet 2013. Paraplyorganisasjon for de lokale hytteforeningene i Vestre Slidre. Foreningens formål er å verne om og fremme medlems-foreningens felles interesser. Består av 25 lokale hytteforeninger. Årsmøte holdes 3 måneder etter regnskapsslutt (som regel i høstferien). En representant fra hver hytteforening møter på årsmøtet = 25 delegater. De lokale hytteforeningene er kontaktpunkt for hytteeiere i hvert område. De lokale hytteforeningene melder saker videre til VSH. VSH har en hjemmeside der man kan gå inn og lese møtereferater, høringsuttalelser og andre saker VSH jobber med.

Om kommunens bidrag til løypelagene: Spørsmål fra salen om man bør indeksregulere kommunens bidrag til løypelagene. Kommunen har nettopp sett på dette, og har nylig økt bidraget. Dette er en prioriteringssak, men det er mye en kommune skal bruke penger på. Hytteeiere bidrar til økonomien i kommunen. Derfor mener enkelte at kommunen bør bruke litt flere penger på løypene her (Vestfjelløypene) og ikke bare på Vaset. Hytteeiere må også ta ansvar for bidrag til løypelagene.