SOMMERMØTE MED ORDFØRER OG KOMMUNIDIREKTØR I VESTR

SOMMERMØTE MED ORDFØRER OG KOMMUNIDIREKTØR I VESTR

Publisert av Ole Johan Stokstad den 30.11.23.

Vestre Slidre Hytteforening inviterte også i år til møte med ordfører og kommunedirektør, for at de skulle informere om saker kommunen jobber med. Møtet ble holdt på Syndinstøga og ca. 70-80 hytteeiere hadde møtt opp. For de som ikke hadde anledning til å være til stede på møtet i sommer, gir vi et lite sammendrag om hva som ble tatt opp på møtet.

Geir Hansen i Vestre Slidre Hytteforening åpnet møtet. Han presentere agendaen for møtet og informerte om arbeidet til Vestre Slidre Hytterforening (VSH). VSH er høringsorgan for kommunen bl.a. i reguleringssaker. Styret i VSH konfererer med de lokale foreningene i saker som berører deres områder før de lager en høringsuttalelse. VSH har også en Facebookgruppe og en hjemmeside der man kan se hva VSH jobber med. VSH har 10 års jubileum i år. Dette feires med å verdsette de som har betydd og som betyr mye for oss hytteeiere: løypelagene. VSH donerer en pengegave til Vasetløypene og til Vestfjelløypene i anledning jubileet.

Ordfører Haldor Ødegård fortalte om hva kommunen egentlig bidrar til av fellesgoder i Vestre Slidre kommune. I år har de bl.a. bidratt til turvei ved Vasetvannet og ved Midtre Syndin, de bidrar til utbyggingsavtaler og gir løypebidrag til løypelagene. I år øker bidraget til løypelagene fra 430 000,- til 450 000,-.

Kommunen gir også støtte til Valdres næringsforum og Vaset vekst. De vurdere også å gi tilskudd til Syndin hvis tilsvarende etableres på Syndin. Valdres natur- og kulturpark får støtte, og Valdres næringshage får 500 000,- i støtte til bostedstrategi.

Renovasjon i fjellet.

Kommunedirektør Rolf Stalenget orienterte om status for returpunkt i Vestre Slidre kommune. Det har kommet nye krav når det gjelder sortering av avfall. Valdres har en gjennomgang av plasseringen for de forskjellige returpunktene nå. De prøver å legge til rette for god tilgjengelighet når vi kommer og når vi reiser igjen. Når plan for returpunkt er ferdig, vil kanskje noen få litt lenger reisevei til returpunktet. Det vil også bli en oppgradering av returpunktene med mer sortering av avfallet. Det ble framlagt en liste over returpunktene som er under vurdering. Riste bru og Syndinstøga ligger godt an til å fortsette som returpunkt som nå. Valdres kommunale renovasjon jobber med saken, og informasjon om endringer vil skje gjennom sosiale medier og via hytteeierforeninger. Du kan lese mer om dette på Valdres renovasjons hjemmesider.

VA i hytteområdene

Kommunen har hovedfokus på Vaset renseanlegg i sitt arbeid med vann og avløp (VA). De har tatt jevnlige prøver av renseanlegget gjennom et helt år. Dette har lagt grunnlaget for videre planlegging i kommunen. Prøveresultatene har vært gode gjennom året. Det er krevende å drifte et anlegg som varierer i stor og liten belastning. Det var stort trykk i renseanlegget på Vaset f.eks. i påsken. Da var det helt på grensen av hva anlegget tåler. Renseanlegget kan ha 3000 pi. I påsken hadde de 4000 pi, som er langt over grensen, men til tross for dette ble det renset. Anlegget må rense godt hele året, så de må gjøre noe med anlegget for å øke kapasiteten.

Kommunen må også finne ut hvor et nytt renseanlegg eventuelt skal legges. Det må bygges et nytt renseanlegg, og det er ikke plass på Vaset. Kommunen har engasjert Norconsult i arbeidet. Det er også viktig å finne ut hva resipienten tåler. Nå er det Sundheimselvi som er resipient. Hva tåler den? Kommunen skal også undersøke om det er mulig å bygge et større anlegg på Vaset. Alt dette vil ta tid, og kommunen antar at dette vil ligge 10 år fram i tid.

Det er ingen planer om ny tilførselsledning fra Syndin før større kapasitet for rensing er bygget på Vaset. Dette vil tidligst skje i 2029-2030. Det blir altså ikke bygget VA på Syndin nå. Det er et felles mål om at alle hytteeiere kan kobles på et kommunalt anlegg.

Hva slags energitiltak kan hytteeiere gjøre?

Solcelleanlegg – er de søknadspliktig eller ikke? De er søknadspliktige hvis de endrer fasaden vesentlig eller om de kommer i konflikt med byggetekniske bestemmelser i kommunen (takkonstruksjoner). Solcelleanlegg på vegg er ikke søknadspliktig. Det kan også være søknadsplikt i forhold til reguleringsplanene i kommunen. Avgjørelsene er ofte basert på skjønnsmessige bestemmelser. Et godt tips er å ta en prat med byggesaksansvarlig i kommunen før du søker.

Ordføreren og kommunedirektøren tok seg også tid til å svare på spørsmål fra salen:

Hva skjer med turveien rundt Midtre Syndin? Her er det stillstand og ingen forandring fra i fjor. Mye misnøye har ført til stans i prosjektet. Det ble etterlyst mer offentlig informasjon om turveien. Det ble spurt om det ikke går an å lage en turvei som er smalere enn det som opprinnelig var planlagt. Kommunen vil vurdere dette.

Trenger vi egentlig VA-løsning? Følger kommunen med på Midtre Syndin som resipient? Ordfører Haldor Ødegaard sier de stadig tar vannprøver i Midtre Syndin og at prøvene foreløpig er gode.

Hva er fordelingen av bidraget til løypelagene? Løypelagene får samme grunnbeløp som tidligere. Det gis 215 000 til Vasetløypene, 107 000 til Vestfjelløypene, 35 000 til Nøsen og 72 000 til Vestre Slidre idrettslag.

Regler for størrelse på båt og motor i Midtre Syndin. Man kan ha 9hk motor i Midtre Syndin. Det er ingen regulering på båtstørrelse, bare på motor.

Fjellgrensen. Fjellgrensen på 1060 m er lavere noen steder. Dette har med kotelinjer og kart å gjøre. Fjellgrensen er ikke fast som markagrensen, men er noe kommunen har pålagt seg selv. Ordføreren ser ingen grunn til å endre fjellgrensen i Vestre Slidre.

Hvem skal man kontakte når man ser gamle ødelagte gjerder som kan skade dyr? Kommunen og beitelaget kan kontaktes hvis dyr er i fare.

Arealplanen. Den ble vedtatt i fjor. Det kom ingen nye store utbygginger til i den nye arealplanen, men det vil fortsatt bli fortetting i eksisterende områder.